Vládcovia domov vo všetkých domoch podľa Masha´allaha (8. storočie, preklad + moje poznámky v zátvorkách)

úvodné poznámky:


VLÁDCA I. DOMU V DOMOCH


Ak je vládca I. domu v I. dome, zrodenec bude rešpektovaný vo svojej rodine (Takto je vládca I. domu vždy vo svojom znamení). A ak sa spája (obyčajne sa tým myslí aplikatívny aspekt) s planétou v X. dome, získa silné postavenie od Sultána, ak by planéta s ktorou sa spája bola vo svojom znamení; a keby bola v znamení povýšenia, získal by status od Sultána a kráľov.

A ak by tá planéta bola vo svojom páde, získal by postavenie cez stratu svojej viery a cti.

A tak ako som to opísal v časti o X. dome , hovor o všetkých znameniach, o prospešných pre I. dome a škodlivých pre neho, pretože zrodencove pomery sú závislé od toho, čo sa stane s jeho indikátorom. (táto časť je nejasná, vzhľadom na to, že nie je jasné, na akú časť o X. dome odkazuje a čo tam je napísané)


Vládca I. domu v II. dome: bude ničiteľ majetku; a ak by vládca II. domu robil na vládcu I. domu aspekt a bol by takto prijatý, vhodne by získal a zisk by bol podľa povahy znamenia v ktorom je vládca II. domu.


Vládca I. domu v III. dome: mal by súrodencov vhodných pre neho, získali by vďaka nemu dobro a bude od nich závislý a bude veľa cestovať. A ak by na vládcu I. domu robil aspekt dobrodej, mal by dobrú vieru (III. dom je podľa tradície podobne ako IX. dom o viere a náboženstve); a ak by na neho robil aspekt škodca, bol by podlý vo svojej mysli.


Vládca I. domu v IV. dome: bude úctivý voči rodičom a zažije problémy od Sultána (IV. dom je oproti X. domu, ktorý symbolizuje Sultána) a bude mať živobytie, ktoré ho teší; a ak by bol vládca I. domu prijatý na tomto mieste (to znamená v aspekte na svojho vládcu), získa dobro alebo status od svojich otcov (rodičov).


Vládca I. domu v V. dome: Bude sa tešiť z detí a bude mať veľa priateľov; a ak by bol škodca v aspekte na vládcu I. domu, oslabuje to.


Vládca I. domu v VI. dome: bude biedny, bude robiť prácu otrokov; ak by bol vládca I. domu prijatý (to znamená v aspekte na svojho vládcu (ideálne v aplikatívnom)), stihne ho choroba. A ak by bol aj Mesiac poškodený a spájal by sa s planétou v zlom dome, bol by otrokom.


Vládca I. domu v VII. dome: bude mať veľa súdnych sporov (VII. dom je aj dom sporov) a bude klamlivý a podriadený ženám v ich reči. (Vládca I. domu v VII. dome je vždy v exile, je teda v závislej pozícii)


Vládca I. dom v VIII. dome: bude mať skazenú dušu, veľa trápenia (úzkostí), slaboch (malomyseľný).


Vládca I. domu v IX. dome: zostane v krajine, v ktorej sa nenarodil a násobí to jeho cesty a bude hovoriť o znalostiach; ak bude vládca oslobodený od škodcov, bude vzdelaný a múdry.


Vládca I. domu v X. dome: bude pred dverami Sultána a Sultán ho bude poznať, dá mu o sebe vedieť, a bude žiť kvôli nim.


Vládca I. domu v XI. dome: bude mať dobrý charakter, veľa priateľov, ale bude prísny voči deťom, bude mať menej detí (pravdepodobne preto, lebo XI. dom je oproti V. domu, čo je dom detí).


Vládca I. domu v XII. dome: bude biedny so zlým živobytím, veľa nepriateľov, ktorí nad ním budú víťaziť. Ak sa vládca nespája s planétou v rohovom dome alebo v excelentnom dome od ascendentu (Excelentné domy sú I., X., a XI.) a planéta je vo svojej prirodzenosti bude biedny až kým nebude zruinovaný. A ak planéta s ktorou sa spája je škodca, alebo má niečo škodlivé v sebe, nepriatelia ho zabijú.


VLÁDCA II. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca II. domu v I. dome, určite by si zarábal vlastnými rukami a bol by požehnaný bez toho, aby hľadal a bol v nedostatku; a ak by bol vládca prijatý (v aspekte na svojho vládcu), bolo by to ešte lepšie.


Ak by bol vládca II. domu v II. dome, jeho živobytie by bolo zo známeho zdroja (takto je vládca v domovskom znamení). Ak by bol vládca II. domu v aspekte na vládcu III. domu, mal by trpiacich súrodencov ktorých zasiahne súženie; a ak by bol vládca II. domu v aspekte na škodcu, znamená to zničenie jeho financií a ich rozptýlenie.


Ak by bol vládca II. domu v III. dome, získal by z ciest a vďaka súrodencom; ale ak by bol vládca dobrodej, mal by vieru a získal by vďaka nej. (III. dom podľa tradície symbolizuje vieru a náboženstvo, podobne ako IX. dom)


Ak by bol vládca II. domu v IV. dome, získal by vďaka otcom a predkom a symbolizuje to dobrý majetok otcov a prosperitu domu, v ktorom sa narodil a jeho dobré pomery a bude oddaný rodičom.


Ak by bol vládca II. domu v V. dome, získal vďaka ženám a deťom ktoré bude mať, alebo vďaka tým, ktorí sú známi pred dverami Sultána a získajú dobro, alebo budú mať vážnosť medzi ľuďmi zo svojej spoločenskej triedy.


Ak by bol vládca II. domu v VI. dome, získal by vďaka otrokom, jazdeckým zvieratám a liekom. Ak by bol vládca prijatý (teda v aspekte na svojho vládcu), alebo vládca ascendentu by bol s ním v aspekte, získa vďaka liekom a chorobám zvierat a otrokov;

ale ak by vládca nebol prijatý, alebo by bol poškodený, ničí to jeho zvieratá (ak by nejaké mal) a pohroma by ho stihla v jeho majetku a mal by zlé pomery a jeho živobytie by získaval cez drinu, ťažkú prácu a prekážky.


Ak by bol vládca II. domu v VII. dome, získal by vďaka ženám a súdnym sporom.

A ak by ani dobrodej ani škodca nebol v aspekte na vládcu II. domu a ani by nebol prijatý (nebol by v aspekte na svojho vládcu) a vládca I. domu by na neho nerobil aspekt, hromadil by majetok bez toho, aby väčšina z neho bola zo sporov a súdnych sporov a jeho ženy zomrú (II. dom je VIII. od VII.) a ožení sa so slúžkou.

A ak by vládca I. domu bol v aspekte na vládcu II. domu a bol by to škodca, premrhal by svoj majetok na súdne spory a ženy a narazil by vďaka tomu na prekážky.


Ak by bol vládca II. domu v VIII. dome, získal by vďaka dedičstvu a smrti a zrodenec by bol štedrý so svojim ziskom, nestarajúc sa odkiaľ peniaze získa a na čo ich utratí (takto je vládca II. domu vždy v exile, exil znamená rozpad vecí).

Ak by sa vládca II. domu spájal s vládcom VIII. domu, jeho majetok by bol vzatý silou a bol by z tých, ktorí ukladajú dane;

ak by sa vládca VIII. domu spájal s vládcom II. domu, získal by vďaka smrti a dedičstvu - potom hovor o aspektoch planét v súlade s tým, čo som ti opísal (nie je jasné, čo tým myslí).


Ak by bol vládca II. domu v IX. dome, získal by vďaka cestám, zbožnosti a viere.

Ak bol bol vládca II. domu v aspekte na vládcu I. domu, jeho živobytie by bolo z ciest a z toho, že je mimo svojho domova;

a ak by vládca I. domu nebol v aspekte na vládcu II. domu, získal by vďaka láskavosti (iných) na cestách.

Ak by na vládcu II. domu robil aspekt dobrodej a prijímal ho (bol by jeho vládcom), jeho živobytie by bolo vďaka náboženstvu, viere a zbožnosti;

a ak by bol v aspekte na vládcu II. domu škodca, alebo by to bola planéta nepriateľská k nemu, bol by majster mágie a liekov a získal by vďaka tomu.


Ak by bol vládca II. domu v X. dome, získal by pred dverami Sultána a vďaka nemu.


Ak by bol vládca II. domu v XI. dome, získal by vďaka priateľom a obchodu.

A ak by vládca I. domu aspektoval vládcu II. domu, mal by dobré pomery a živobytie a jeho známi a priatelia by ho potrebovali;

a ak nie je v aspekte, on bude potrebovať priateľov.


Ak by bol vládca II. domu v XII. dome, získal by vďaka väzeniam a nepriateľom a bol by chudobný v duši, veľmi utrápený.


VLÁDCA III. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca III. domu v I. dome, bude to dobré pre súrodencov a stretnú sa s dobrom od neho a budú k nemu úprimní.


Ak by bol vládca III. domu v II. dome, jeho súrodenci s ním budú zápasiť ohľadom jeho financií a smútok ich stihne (II. dom je XII. do III.) a budú ho vyhľadávať.


Ak by bol vládca III. domu v III. dome, mal by súrodencov, ktorí sú slávni (vládca je v domovskom znamení) a pôjdu za ním a budú ho ochraňovať, pretože je milovaný.


Ak by bol vládca III. domu v IV. dome, súrodenci ukradnú majetok rodičov a rodina k ním príde a odhalí ich (ako zlodejov). (pravdepodobne preto, že IV. dom je II. od III.)


Ak by bol vládca III. domu v V. dome, bude mať súrodencov v cudzine a budú veľa cestovať (V. dom je III. od III.) a budú požehnaní primeraným potomstvom.


Ak by bol vládca III. domu v VI. dome, súrodenci budú k nemu nepriateľskí a budú sa usilovať o jeho nešťastie a túžiť po jeho skaze a úpadku.


Ak by bol vládca III. domu v VII. dome, jeho bratia si vezmú nejaké z jeho žien a budú požehnaní deťmi vďaka tomu (VII. dom je V. od III.), alebo ináč k nemu budú nepriateľskí.


Ak by bol vládca III. domu v VIII. dome, povedz, že bratove ženy neprežijú a (bratia) získajú dedičstvo vo vzťahu k ženám.


Ak by bol vládca III. domu v IX. dome, jeho súrodenci si vezmú cudzinky, keď budú mimo domova a budú s nimi bývať a hľadať prístrešie s nimi. (IX. dom je VII. od III.)


Vládca III. domu v X. dome, znamená smrť súrodencov a ich skazu a bude im závidieť a budú sa nenávidieť. (X. dom je VIII. od III.)


Ak by bol vládca III. domu v XI. dome, bude mať zbožných súrodencov (XI. dom je IX. od III.), ktorí sú vďaka tomu uznávaní a budú to prisudzovať jemu.


Ak by bol vládca III. domu v XII. dome, jeho súrodenci budú k nemu nepriateľskí a získajú jeho autoritu a budú voči nemu nadradení. (XII. dom je X. od III., X. dom znamená aj autoritu)


Vykladaj takto v prípade, ak je vládca III. domu a III. dom bez aspektov škodcov a dobrodejov. (To znamená, že to je len základný výklad, ku ktorému je potrebné potom pridať aj vplyv iných planét)


VLÁDCA IV. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca IV. domu v I. dome, zrodenec by bol hlavou rodiny a jej živobytie by bolo od neho a bol by láskavý k rodičom a autoritou pre nich.

Ak by na vládcu robil škodca aspekt, rodičov by postihli problémy v súvislosti s autoritami. (I. dom je X. dom od IV. domu)


Vládca IV. domu v II. dome: rodičia budú prosperujúci, dobrí v tom čo nechajú za sebou a zrodenec zdedí majetok rodičov a bude najvýznamnejší so súrodencov oproti rodičom. (čiže bude mať lepšie postavenie ako jeho rodičia)


Vládca IV. domu v III. dome: bude mať súrodencov a rodičia zažijú problémy od nich a budú k nim nepriateľskí a bude lepší ako jeho súrodenci v očiach rodičov a málokedy im spraví dobre (pravdepodobne súrodencom).

Ak škodca robí aspekt na vládcu, rodičia skončia vo väzení a budú čeliť trápeniu a ťažkostiam pri ich smrti a bude lepší ako jeho súrodenci a oni (asi súrodenci) budú najúbohejší. (III. dom je XII. dom od IV. domu, preto tak negatívny výklad)


Vládca IV. domu v IV. dome: rodičia budú uznávaní medzi ľuďmi, budú mať dôležitosť a reputáciu. A ak škodca aspektuje vládcu, alebo je vládca poškodený Slnkom (pravdepodobne spálený), znamená to krátky život rodičov.


Vládca IV. domu v V. dome: rodičia budú prosperujúci, budú vidieť deti a deti svojich detí a dožijú sa plného veku, to platí ak škodcovia nerobia aspekt na vládcu a dobrodejovia áno; a ich dobro sa zväčší. (V. dom je II. dom od IV. domu)


Vládca IV. domu v VI. dome: rodičia budú neznámi v krajne v ktorej sú a ich pomery je vidieť z planét v aspekte na vládcu.

Pretože ak by bol vládca v aspekte na škodcu, zlo by sa udialo rodičom z chorôb podľa povahy znamenia.

A ak by bol dobrodej v aspekte, získali by dobro mimo svoju krajinu, jedine ak by dobrodej vládcu prijímal. (to znamená, že by vládca IV. domu bol v znamení, kde vládne alebo je povýšený ten dobrodej).: pretože ak by dobrodej prijímal vládcu, získali by tiež dobro v ich vlastnej krajine a typ dobra z ktorého by sa radovali, by bolo možné zistiť z pozície dobrodeja, ktorý robí aspekt. (VI. dom je III. od IV. domu, preto je to odkaz na cesty rodičov)


Vládca IV. domu v VII. dome: zrodenec by sa oženil so ženou, ktorá je v niečom významnejšia ako on, z vlastnej rodiny a otcovia by boli považovaní za nízkych a otec by bol nepriateľský voči zrodencovi a bojoval by s ním. (VII. dom je aj dom nepriateľov, preto nepriateľstvo otca)


Vládca IV. domu v VIII. dome: skracuje život otcov (rodičov) a zrodenec sa toho bude obávať a matka zomrie pri pôrode a bolo by to v tejto veci ešte horšie, ak by bol Mesiac poškodený alebo v aspekte na retrográdnu planétu.

A ak by to bolo Slnko, možno sa obávať toho istého u otca, ak by ale dobrodej robil aspekt na Slnko, niečo z toho čo som zmienil by bolo zmenené (zmiernené).


Vládca IV. dou v IX. dome: otcovia budú neznámi, sťahujúci sa z domova a budú mať nejakú vadu a zomrú zlou smrťou a budú trpieť bolesťami.

Ak by znamenie, v ktorom je vládca bolo štvornohé, bude to jeden z tých (ten otec), kto využíva jazdecké zvieratá a bude podvodník a nebude mať zbožnosť. (IX. dom je VI. dom od IV. domu)


Vládca IV. domu v X. dome: otcovia (rodičia) budú známi v dome Sultána a zvýši svoje vedomosti s nimi (pravdepodobne otec) ak by bol vládca prijatý (to znamená, že by bol v aspekte na vládcu znamenia, v ktorom je).

Ak by bol škodca v aspekte na vládcu a vládca by nebol prijatý, stretne sa (otec) s problémami a trápením a konfliktom so Sultánom vďaka tomu.


Vládca IV. domu v XI. dome: znamená krátky život otca a zlý stav ich (rodičov) pomerov, iba ak by bol vládca prijatý vládcom svojho domu (čiže v aspekte na vládcu znamenia v ktorom je): pretože to skutočne rozpúšťa problémy a zlepšuje ich pomery a po tom budú stúpať (sociálne) a ešte lepšie by to bolo, ak by bol dobrodej v aspekte na vládcu.

(XI. dom je VIII. dom od VI. domu)


Vládca IV. domu v XII. dome: otcovia (rodičia) budú cudzinci, ktorí už opustili svoj domov kvôli ich zlým pomerom a jeden z nich (z rodičov) bude oddaný (Bohu).

Ak by dobrodej robil na vládcu aspekt, stretnú sa s dobrom v exile, ak by ale škodca robil aspekt, súženie by ich stihlo. A lepší dobrodej by bol ten, ktorý by prijímal vládcu (bol by vládcom domu, kde je vládca IV. domu): pretože takto by sa stretol s dobrom v exile alebo s vyšším statusom. (XII. dom je IX. dom od IV. domu)


VLÁDCA V. DOMU V DOMOCH


Pozri sa na vládcu domu detí (V. dom):


Ak by bol v I. dome, bol by požehnaný deťmi v mladosti a jeho oko by bolo potešené a bol by šťastný. (I. dom symbolizuje mladosť)


Vládca V. domu v II. dome: mal by deti požehnané živobytím pod ich vlastnou autoritou a boli by so Sultánom. (II. dom je X. dom od V. domu, preto Sultán)


Vládca V. domu v III. dome: mal by deti pomenované podľa svojich súrodencov, úspešné na cestách.


Vládca V. domu v IV. dome: mal by biedne deti, stretával by sa kvôli nim s ťažkosťami a nepriateľstvom. (IV. dom je XII. dom od V. domu, preto tak negatívny výklad)


Vládca V. domu v V. dome: mal by slávne deti, boli by šťastné.


Vládca V. domu v VI. dome: mal by deti šťastné, ale objavili by sa u nich vady.

(pravdepodobne mal na mysli, že deti by boli finančne zabezpečené, pretože VI. dom je II. od V.)


Vládca V. domu v VII. dome: jeho deti by boli väčšinou od jeho slúžok a žien v jeho službách a deti by boli

k nemu nepriateľské a klamal by sám sebe vo vzťahu k ženám.

(VII. dom symbolizuje aj otvorených nepriateľov, preto nepriateľstvo detí)


Vládca V. domu v VIII. dome: (pôvodný text je tu poškodený a nečitateľný, preto nie je kompletný, prekladateľ B. Dykes sa domnieva, že by tam mohlo byť niečo v zmysle, že deti by trpeli, alebo by zomreli a tie čo by prežili by boli nedonosené.)


Vládca V. domu v IX. dome: deti by sa mu narodili počas jeho neprítomnosti v domovskej krajine, spravili by ho šťastným, a jeho oko by bolo nimi potešené.


Vládca V. domu v X. dome: u detí by sa objavila choroba a vada. (X. dom je VI. dom od V. domu, preto choroby detí; podľa Shala B. Bashira (9. storočie) to znamená, že detí bude veľa a budú úspešné)


Vládca V. domu v XI. dome: jeho oko by bolo potešené jeho deťmi a jeho rodina a on by bol chválený.


Vládca V. domu v XII. dome: deti by mali vadu alebo chronickú chorobu a zomreli by na tú chorobu a keby bol vládca v zlom stave, nemal by deti.


Vykladaj takto v prípade, ak vládca V. domu a V. dom sú oslobodený od škodcov a dobrodejovia nerobia aspekty.

(To znamená, že to je výklad, ktorý neprihliada na ostatné okolnosti)


Vládca VI. domu v domoch: podľa Masha´allaha (8. storočie, preklad)


Ak by bol vládca VI. domu v I. dome, mal by chorobu podľa povahy tej planéty

a je to indikátor smrti jeho domácich zvierat (ak ich má) a jeho sluhov. (poznámka: I. dom je VIII. od VI.)


Vládca VI. domu v II. dome: bude sa živiť z toho, čo vyprodukujú sluhovia a prenajaté zvieratá a bude požehnaný

skromnou vecou.


Vládca VI. domu v III. dome: Bude mať súrodencov s vadami alebo chorobami, alebo budú robiť prácu otrokov

a symbolizuje to živobytie súrodencov.


Vládca VI. domu v IV. dome: Bude dieťaťom otrokov alebo tých, ktorý robia prácu otrokov.


Vládca VI. domu v V. dome: Výchova jeho detí je náročná a jeho deti budú mať vadu.


Vládca VI. domu v VI. dome: Zrodenec bude zdravý, ak nie je v aspekte na vládcu I. domu.


Vládca VI. domu v VII. dome: Bude sa stýkať so ženami ktoré majú nízke spoločenské postavenie a zlé reči o ňom budú povedané.


Vládca VI. domu v VIII. dome: Zrodenec bude zdravý, ak nie je v aspekte na vládcu I. domu.


Vládca VI. domu v IX. dome: Zrodenec bude mať výborné zámery, ochorie, kým bude mimo domova a narazí na problémy.


Vládca VI. domu v X. dome: Narazí na problémy od Sultána.


Vládca VI. domu v XI. dome: Spriatelí sa s ľuďmi, ktorí nie sú veľmi známi, a bude sa s nimi schádzať.


Vládca VI. domu v XII. dome: Bude nepriateľský k ľuďom, ktorí sú spoločensky nižšie postavení a prídu k ujme.


Pracuj na tejto téme, ak je VI. znamenie a jeho vládca oslobodený od škodcov a dobrodejovia nie sú v aspekte.


VLÁDCA VII. DOMU V DOMOCH


Pozri sa na vládcu VII. domu:


Ak by bol v I. dome, mal by dobro od žien a bol by úspešný.


Vládca VII. domu v II. dome kazí jeho majetok kvôli sporom a jeho ženy zomrú a budú mať vady.

(VII. dom symbolizuje aj spory a nepriateľov; II. dom je VIII. dom od VII. domu - preto je to smrť ženy)


Vládca VII. domu v III. dome: zrodencov brat si zoberie jeho ženu a bude nepriateľský voči súrodencom, alebo sa ožení s niekým z príbuzenstva a jeho manželstvo bude v zahraničí.


Vládca VII. domu v IV. dome: zoberie si ženu z ľudí z jeho domu a bude známa (slávna) a cnostná.

(IV. dom je X. dom do VII. domu - preto je to úspech a sláva pre ženu)


Vládca VII. domu v V. dome: ožení sa so ženou mladšou ako on a ona bude mať súcit a dobrý charakter.


Vládca VII. domu v VI. dome: bude sa stýkať s otrokyňami alebo ženami s vadami.


Vládca VII. domu v VII. dome: ožení sa so známou (slávnou) ženou, rovnocennou zhodou pre neho, ktorú bude milovať.


Vládca VII. domu v VIII. dome spotrebúva dedičstvo žien a bude mať ženu z cudziny.

(Vládca VII. domu ak je v VIII. dome, je v averzii, jeden z významov averzie je cestovanie a cudzina)


Vládca VII. domu v IX. dome: ožení sa s cudzinkou, jej brat ju dá do manželstva a on ju bude milovať.


Vládca VII. domu v X. dome: ožení sa so ženou z rodiny Sultána, so šťastnou (bohatou) ženou, získa z nej úžitok.


Vládca VII. domu v XI. dome: zoberie si plodnú ženu, bude ju milovať, a bude žiť v luxuse vďaka nej.

(XI. dom je V. dom od VII. domu - preto plodná žena)


Vládca VII. domu v XII. dome: ožení sa so ženou, ktorá má nízke spoločenské postavenie, narazí na problémy z nej a bude k nemu nepriateľská.


Posudzuj takto v prípade, že vládca VII. domu je oslobodený od škodcov a dobrodejovia nie sú v aspekte.

(To znamená, že výklad platí v prípade, že tam nie sú iné vplyvy, ktoré by ho modifikovali)


VLÁDCA VIII. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca VIII. domu v I. dome, mal by dlhý život, ale bol by frustrovaný a mal by ťažkosti v získavaní základných potrieb.


Vládca VIII. domu v II. dome: bol by požehnaný dedičstvom a bol by občas v stálom zamestnaní u Sultána (poznámka B. Dykesa: II. dom je VI. od X., preto robiť prácu (VI.) pre Sultána (X.))


Vládca VIII. domu v III. dome: jeho súrodenci by mali vady, chronické choroby, choroby a robili by prácu otrokov a boli by ponížení. (VIII. dom je VI. od III.)


Vládca VIII. domu v IV. dome: otcovia budú cudzinci, alebo s vadami, alebo chronickými chorobami a ich dĺžka života by bola skrátená.


Vládca VIII. domu v V. dome: jeho deti zomrú mladé, alebo budú mať viac moci nad ľuďmi vďaka Sultánovi.


Vládca VIII. domu v VI. dome: jeho nešťastie bude s otrokmi a jazdeckými zvieratami, a nebude nimi požehnaný.


Vládca VIII. domu v VII. dome: ožení sa so ženami, ktoré majú dedičstvá, zdedí od nich a získa ich majetok a kvôli nim zomrie v exile.


Vládca VIII. domu v VIII. dome: bude zdravý a jeho choroby budú bezvýznamné a jeho smrť bude ľahká.


Vládca VIII. domu v IX. dome: bude mať zlé myšlienky a prácu a zomrie v exile.


Vládca VIII. domu v X. dome: jeho skaza bude kvôli Sultánovi a jeho rukami.


Vládca VIII. domu v XI. dome: jeho priatelia budú ponížení a narúša to, čo je medzi nimi a zomrie, keď bude v dobrej kondícii.


Vládca VIII. domu v XII. dome: treba sa u neho obávať, že ho zabijú nepriatelia alebo blázni s ním budú bojovať.VLÁDCA IX. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca IX. domu v I. dome, mal by skvelú vieru, dobrú dušu, (bol by) roztomilý, poznal by sa so Sultánom.


Vládca IX. domu v II. dome: získal by majetok z cudzej krajiny a bol by požehnaný vo vzťahu k cestám.


Vládca IX. domu v III. dome: jeho súrodenci si vezmú cudzinky a presunie sa zo svojej krajiny do inej. (IX. dom je VII. od III.)


Vládca IX. domu v IV. dome: jeho rodičia budú mať skryté choroby a umrú v cudzine. (IX. dom je VI. od IV.)


Vládca IX. domu v V. dome: bude mať deti v cudzej krajine a ožení sa a jeho oči sa budú radovať z detí.


Vládca IX. domu v VI. dome: bude požehnaný otrokmi a jazdeckými zvieratami a ochorie na cestách; ak by bol bohatý, kazí to jeho otrokov [a nie je tu únik z jednej z týchto dvoch vecí].


Vládca IX. domu v VII. dome: ožení sa s cudzinkou dobrého charakteru, príjemnou; a ak by bol vládca IX. domu dobrodej, bude zbožná.


Vládca IX. domu v VIII. dome: prepadnú ho lupiči na cestách (VIII. dom je XII. do IX.) a bude dychtivý v hromadení majetku.


Vládca IX. domu v IX. dome: bude mať menej ciest, bude poctivý vo viere svojich otcov (vládca je vo svojom domovskom znamení), s dobrými úmyslami.


Vládca IX. domu v X. dome: jeho súrodenci si vezmú ženu lepšiu ako sú oni sami, alebo z rodiny Sultána (IX. dom je VII. od III.) a on bude zbožný.


Vládca IX. domu v XI. dome: jeho priatelia budú zbožní a budú ho milovať vo viere v Boha a jeho súrodenci si vezmú cudzinky.


Vládca IX. domu v XII. dome: bude skazený vo svojich úmysloch a kriviteľ viery a bude si myslieť, že má pravdu.


Vykladaj takto, ak je IX. dom a jeho vládca oslobodený od škodcov a dobrodejovia nie sú v aspekte.


VLÁDCA X. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca X. domu v I. dome, zrodenec by spolupracoval (stýkal sa) s autoritami, zručný vo svojej práci a Sultán by prišiel k nemu bez toho, aby on Sultána vyhľadával.

(Vládca X. domu (Sultán) v I. dome (zrodenec) znamená, že Sultán ide k nemu, hľadá ho.

Ak je ale vládca I. domu (zrodenec) v X. dome (Sultán), zrodenec ide k Sultánovi a vyhľadáva ho)


Ak by bol vládca X. domu v II. dome, živobytie zrodenca by bolo od Sultána a vďaka nemu a nahromadil by majetok.


Vládca X. domu v III. dome: bude mať málo súrodencov a ak by súrodencov mal, boli by zničení (X. dom je VIII. od III.) a násobí to cesty.


Vládca X. domu v IV. dome znamená, že rodičia ľudí z domu (domova) budú dobre známi pred dverami Sultána a ťažkosti ich stihnú od Sultána. (Vládca X. domu je takto v exile)


Vládca X. domu v V. dome: jeho deti budú mať chronickú chorobu alebo nemoc a zomrú a zažijú ťažkosti od Sultána. (X. dom je VI. od V.)


Vládca X. domu v VI. dome: bude žiť krátko, bude žiť kráčajúc (možno túlajúc sa) a zotročí slobodných ľudí a bude mať nad nimi autoritu.


Vládca X. domu v VII. dome: ožení sa so ženou mocnejšou a významnejšou ako je on sám, z ľudí domu Sultána, rozumnou a čestnou. (VII. dom je X. dom od X.)


Vládca X. domu v VIII. dome: získa autoritu v mladosti a bude nasledovateľ a bude hľadať vodcovstvo a bude chvastúň.


Vládca X. domu v IX. dome: získa autoritu na cestách v cudzine, jeho vodcovstvo bude v tom a bude mu ponúknuté dobro.


Vládca X. domu v X. dome: bude zručný v práci, majúc vplyv v nej, informovaný v nej a jeho živobytie bude z nej. (Vládca X. domu je takto vo svojom domovskom znamení)


Vládca X. domu v XI. dome: jeho priatelia od neho získajú dobro a jeho dieťa zdedí majetok, ktorý získa od Sultána. (XI. dom je II. od X. - majetok Sultána)


Vládca X. domu v XII. dome: bude vyvlastnený autoritami (alebo stratí autoritu) a prináša to smútok a ťažkosti na neho od nich (autorít).


Vykladaj takto ak, X. dom a jeho vládca budú oslobodení od škodcov a dobrodejovia nerobia aspekty.


VLÁDCA XI. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca XI. domu v I. dome, bol by úspešný s dobrým živobytím a pomermi a bol by šťastný.


Vládca XI. domu v II. dome: bol by požehnaný cez svojich priateľov, získal by vďaka nim majetok.


Vládca XI. domu v III. dome: bude mať slávnych súrodencov, ich pomery budú dobré, budú požehnaní v mladosti.


Vládca XI. domu v IV. dome: jeho otec bude mať chronické choroby a jeho život bude skrátený a zhoršuje to jeho pomery. (XI. dom je VIII. od IV.)


Vládca XI. domu v V. dome: bude mať rozkošné deti a budú požehnané dobrom a komfortom od prvého z nich až po posledného.


Vládca XI. domu v VI. dome: bude mať zlé pomery v živobytí, len s málo dobrom, tvoriaci svár.


Vládca XI. domu v VII. dome: bude mať ženu, ktorú miluje, ktorá je šťastná a bude s ňou mať deti a bude mať z nej osoh.


Vládca XI. domu v VIII. dome: nebude známy ani významného pôvodu a bude robiť nízku prácu ako napríklad obchod.


Vládca XI. domu v IX. dome: bude mať šťastie a dobro, keď bude mimo domovskej krajiny a bude šťastný do konca svojho života.


Vládca XI. domu v X. dome: bude mať autoritu vo svojich priateľstvách a Sultán jeho ľudí nebude nepriateľský.


Vládca XI. domu v XI. dome: bude žiť pohodlný život spolu s dobrom, s veľa priateľmi a veľa kultúrou.


Vládca XI. domu v XII. dome: bude mať len málo dobra, bude nešťastný v jeho spôsobe života, s málo priateľmi a veľa nepriateľmi.


Vykladaj takto, ak XI. dom a jeho vládca budú oslobodení od škodcov a dobrodejov.


VLÁDCA XII. DOMU V DOMOCH


Ak by bol vládca XII. domu v I. dome, bude nešťastný, jeho nepriateľov to násobí a budú nad ním víťaziť a zažije súženie a bude agresívny.


Vládca XII. domu v II. dome: bude robiť prácu, za ktorú sa hanbí a bude mať zlý charakter, zlé živobytie s podvodom v ňom.


Vládca XII. domu v III. dome: jeho súrodenci budú voči nemu nepriateľskí, a zažije ťažkosti a zlo z ich pomerov.


Vládca XII. domu v IV. dome: rodičia a rodina bude voči nemu nepriateľská a budú sa s ním hádať a on zničí domov, kde sa narodil a odsťahuje sa.


Vládca XII. domu v V. dome: jeho deti ho nebudú poslúchať a budú voči nemu nepriateľské a budú mať vady a ich pomery budú zlé.


Vládca XII. domu v VI. dome: bude zarmútený kvôli otrokom a jazdeckým zvieratám a nebude mať nič dobré z nich.


Vládca XII. domu v VII. dome: zapletie sa s nízkymi (sociálne) ženami s vadami, a budú voči nemu nepriateľské.


Vládca XII. domu v VIII. dome: bude mať málo nepriateľov a veľa jeho otrokov zomrie.


Vládca XII. domu v IX. dome: jeho súrodenci zažijú ťažkosti od nepriateľov (IX. dom je VII. od III.) a ak bude cestovať, zažije ťažkosti od nepriateľov a bude mať zlú vieru.


Vládca XII. domu v X. dome: Sultán bude nepriateľský voči nemu a tí, ktorí nad ním majú moc a jeho smútok a žiaľ budú trvať dlho.


Vládca XII. domu v XI. dome: zanechá dobro priateľov a oni sa vrátia k jeho nepriateľstvu a bude nešťastný.


Vládca XII. domu v XII. dome: jeho nepriateľov bude málo a neukážu sa mu a bude chránený pre ich zlom.


Vykladaj takto, ak XII. dom a jeho vládca budú oslobodení od škodcov a dobrodejovia nebudú robiť aspekty.